ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 26-6-57ประชุมเตรียมพร้อมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 24-6-57ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกสเือ เนตรนารี ระดับจังหวัด                                                   เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โดยมี ว่าที่ร้อตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการ                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นประธานการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ผลการแข่งขันดังนี้ โรงเรียนทวีธาภิเศก (สว.)                                             ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๓.๕๖ โรงเรียนเพชรรัตน์ (สญ.) ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๒.๐๖ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา (ลส.)ได้คะแนนรวม ๙๐.๕๑                                     โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (ลส.) ได้คะแนนรวม ๙๐.๒๗ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา (นญ.) ได้คะแนนรวม ๘๙.๙๕ และ โรงเรียนพญาไท (ลส.)                                       ได้คะแนนรวม ๘๗.๘๓

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 24-6-57 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกสเือ เนตรนารี ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โดยมี ว่าที่ร้อตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นประธานการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ผลการแข่งขันดังนี้ โรงเรียนทวีธาภิเศก (สว.) ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๓.๕๖ โรงเรียนเพชรรัตน์ (สญ.) ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๒.๐๖ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา (ลส.)ได้คะแนนรวม ๙๐.๕๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (ลส.) ได้คะแนนรวม ๙๐.๒๗ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา (นญ.) ได้คะแนนรวม ๘๙.๙๕ และ โรงเรียนพญาไท (ลส.) ได้คะแนนรวม ๘๗.๘๓

การประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สพฐ.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 25-6-57ประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสัมมนาคติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน และการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ทันกำหนดเวลา

ค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษาพิเศษ (๓)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 23-6-57ค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษาพิเศษ(๓)

ศูนย์วิชาการ การศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โดยมี นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่าย การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กพิเศษ ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย การจัดค่ายใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชื่อมโยงด้วยกิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และคณะครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท

ค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษาพิเศษ (๒)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 23-6-578ค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษาพิเศษ(๒)

ศูนย์วิชาการ การศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โดยมี นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่าย การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กพิเศษ ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย การจัดค่ายใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชื่อมโยงด้วยกิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และคณะครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท

ค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษาพิเศษ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 23-6-57ค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษาพิเศษ(๑)

ศูนย์วิชาการ การศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โดยมี นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่าย การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กพิเศษ ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย การจัดค่ายใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชื่อมโยงด้วยกิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และคณะครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 19-6-57 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า เป็นวิทยากรบรรายให้ความรู้ในเรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคต” จากนั้นมีพิธีมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทั้งสถานศึกษาและนักเรียน ได้แก่ สถานศึกษาก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม รางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา ขนาดกลางได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนพญาไท นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดด่าน

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 3-6-57 ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สพป.กทม.

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อวางระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนวางแผนการจัดเวทีวิชาการที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คือ “เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บริหารจัดการด้วย ICT และบริการดีประทับใจ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และนายพิเชษ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และมีวิทยากรหลัก ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. และ นายสมควร วรสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓ สพป.กทม.

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 19-6-57 ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายปัญญา
แก้วกียูร เป็นประธานการประชุม