การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ปรดาวโหลดภาพ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านด่าวเทียม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท เขตราชเวที
กรุงเทพฯ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการรายงานผลโครงการในรูปแบบการวิจัย

กาดาวโหลดภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการรายงานผลโครงการในรูปแบบการวิจัย

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการรายงานผลโครงการในรูปแบบการวิจัย” เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กทม.

ดาวโหลดผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กทม.

นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดนาคปรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร น.ส.กรชนก เนตรโอภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคปรก คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ขอส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนขอให้พัฒนานักเรียนต่อไปทั้งในเรื่องของการพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต การพัฒนาทักษะทางภาษา การพัฒนานักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกทักษะกระบวนการ อีกทั้งโรงเรียนได้มีความพยายามในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน การมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดทั้งโรงเรียน วัด และชุมชน หรือหลัก “บวร” ซึ่งท่านผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวัดและชุมชน ได้ทุ่มเทความพยายามจนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวโหลดภาพ การประชุมการตรวจราชการและติดตามผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย นายสุรชัย ทองทวี และ นางณภัทรภัคร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเข้าร่วมการประชุม การตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยได้ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานคร วิทยาลัยอาชีวกรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ และ เขต ๒ และมี นายวรัท พฤษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๓ เป็นเลขานุการการประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ดาวโหลดภาพคลิ๊ก

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธีขงจื่อกรุงเทพแห่งประเทศไทย และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามที่มูลนิธิร่มฉัตร โดยพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานห้องเรียนขงจื่อไตรมิตรวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็นผู้แทนในการส่งเสริมความร่วมมือกับส่วนราชการ สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ในการตอบสนองในการเรียนภาษาจีน และศึกษาวัฒนธรรมจีนของนักเรียน อาจารย์ ข้าราชการ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ ในการลงนามนี้มีตัวแทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ : งานเวทีวิชาการ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ : เวทีวิชาการ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best

วันที่ ๑๕ กิจกรรมสนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กับการจัดการแข่งขัน เครื่องร่อนกระดาษ อีกหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๗

ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗ : การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาพิเศษ

ดาวโหลดภาพ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗ : การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาพิเศษ

การสัมมนาทางวิชาการ : การจัดการศึกษาพิเศษ กับเวทีวิชาการ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับความรู้จาก Michelle Proyer จาก University of Vienna Austria และ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (cr. ครูศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ จาก ร.ร.พญาไท)

ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗ : การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวโหลาภาพ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗ – การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗ : การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เมื่อบ่ายวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยวิทยากร ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนากานนท์ และ นายธัญญา เรืองแก้ว (cr. ภาพโดย นงเยาว์ สังข์มาลา)