ไหว้พระและชมทัศนียภาพทางรถไฟสายมรณะ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ไหว้พระ และเดินชมทัศนียภาพทางรถไฟสายมรณะ ณ ถ้ำกระแซ

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างแล้ว คณะผู้เข้าอบรม ล่องแพเพื่อไปไหว้พระขอพร และชมทัศนียภาพทางรถไฟสายมรณะ ณ ถ้ำกระแซ ก่อนกลับ กทม. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง (3)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.(3)

กิจกรรมการเสริมสร้างด้านสมรรถนะองค์กร การสร้างความเป็นเลิศทางอารมณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงานและการบริการที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความผิดพลาด และปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์หรือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม. (2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม. (2)

กิจกรรมการเสริมสร้างด้านสมรรถนะองค์กร การสร้างความเป็นเลิศทางอารมณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงานและการบริการที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความผิดพลาด และปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์หรือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.(1)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม. (1)

กิจกรรมการเสริมสร้างด้านสมรรถนะองค์กร การสร้างความเป็นเลิศทางอารมณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงานและการบริการที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความผิดพลาด และปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์หรือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

พิธีเปิดการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.

พิดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก พิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2558 ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ อ.ไทยโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาและสร้างความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ การเสริมสร้างด้านสมรรถนะองค์กร การสร้างความเป็นเลิศทางอารมณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงานและการบริการที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความผิดพลาด และปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนความฉลาดทางสังคมหรือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรัลวิทยากรกระบวนการที่ให้ความอนุเคราะห์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา วงษาสันต์ อ.พัชรินทร์ โชคอำนวย และ อ.อิทธิพล ชัยภักดี เป็นวิทยากรดำเนินการตลอดการอบรม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. ติดตามตรวจเยี่ยมและสังเกตการสอนครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สังเกตการสอน ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 (คุณครูปรางค์ทิพย์ บุญโตนด) และวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ชั้น ม.6 (คุณครูนภาพร แก้วแสง) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing Room ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best วันที่ 25 มิถุนายน 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสินต่อไป โดยมี นายสมศักดิ์ แสวงการ ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ข่าว/ภาพ นิกร ยะวงศ์

วันสถาปนาพิบูลอุปถัมภ์ ครบรอบปีที่ ๖๑

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก วันสถาปนาพิบูลอุปถัมภ์ ครบรอบปีที่ ๖๑

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานงานวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ครบรอบปีที่ ๖๑ เพื่อระลึกถึงท่าน จอมพล ป.พิบูลสงคราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โดยมี นายสมศักดิ์ แสวงการ ผอ.โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. ติดตามตรวจเยี่ยมและสังเกตการสอนครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม. ติดตามตรวจเยี่ยมและสังเกตการสอนครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม.นายสุรชัย ทองทวี รอง ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางวิภา ตัณฑุลพงษ์ ศน.ประจำโรงเรียน ร่วมสังเกตการณ์สอนของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นป.6 (คุณครูสุธารัตน์ ทองพูน) และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 (คุณครูยุพิณ ชุ่มจังหริด) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing Room ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best วันที่ 24 มิถุนายน 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสินต่อไป โดยมี น.ส.ธีรพร ยุนยะสิทธิ์ ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ข่าว/ภาพ นิกร ยะวงศ์

ผอ.สพป.กทม. ร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม. ร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้ภาษาและวัฒนธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ ในการนี้ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวรวิหาร มาดาม สวี่ หลิน ดร.ซุน หลิง นายหานเชิ่งหลง อธิบดีมหาวิทยาลัยุรกิจบัณฑิตย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/นิกร ยะวงศ์และเครือข่าย ปชส.สพฐ. ภาพ

สพป.กทม. ติดตามตรวจเยี่ยมและสังเกตการสอนครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม. ติดตามตรวจเยี่ยมและสังเกตการสอนครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.กทม. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กทม. ร่วมกับ นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้าสังเกตการสอนในวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.3 (คุณครูจิระศักดิ์ คำพิฑูรย์) และวิชาภาษาจีน ชั้น ป.5 (คุณครูธนพล ตู้เพ็ชร) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing Room ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best วันที่ 24 มิถุนายน 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสินต่อไป โดยมี นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผอ.ร.ร.คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ข่าว/ภาพโดย ศน.ยุพาวรรณ ลินิฐฎา