การประชุมปฏิบัติการการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่าง
วันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้มีครูผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองโรงเรียนละ ๒ คน และส่วนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มให้อีก ๑ คน การประชุมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคกระบวนการไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหวังไว้

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม (ภาพโดย นิกร ยะวงศ์)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมคณะกรรมการการศึกษาโดยครอบครัว

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาจัดการแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผอ.สพป.กทม. ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

ดาวโหลด คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ

ดาวโหลด คลิ๊ก ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายผู้บริหารสูงสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อรับฟังนโยบายที่เป็นปัจจุบันพร้อม ๆ กัน และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และกับผู้บริหารส่วนกลาง ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ วิธีการคลี่คลายปัญหา รวมทั้งเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๓๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต ผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลาง ๓๐ ท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สื่อมวลชน และผู้สังเกตการณ์ ๙๕ ท่าน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่่ ๙/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๘

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมนำเสนอแผนงาน/ โครงการ ปี ๒๕๕๘

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อวางแผนในการจัดทำงบประมาณในปี๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผอ.สพป.กทม.เยี่ยมค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สพป.กทม.(๒)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.เยี่ยมค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สพป.กทม. (๒)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มรัตนโกสินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ ประธานกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์และผู้บริหารในกลุ่มให้การต้อนรับ

ผอ.สพป.กทม.เยี่ยมค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.เยี่ยมค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มรัตนโกสินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ ประธานกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์และผู้บริหารในกลุ่มให้การต้อนรับ

พิธีสวนสนามเปิดค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก พิธีสวนสนามเปิดค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มรัตนโกสินทร์ สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร “กลุ่มรัตนโกสินทร์ลูกเสือไทย สานสายใยสัมพันธ์” Rattanakosin School Cluster Scout Relationship Jamboree ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีความอดทน รู้รักสามัคคี รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ในการเข้าค่ายครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒ โรงเรียน ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จำนวน ๑,๒๘๓ คน ผู้บังคับบัญชา ๑๗๐ คน มี นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ ประธานกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้