แนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 file 9067094731  แนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ให้ความรู้ในเรื่องมารู้จักนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ แนวทางพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการวางแผนพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้กับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

file 9067094731 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมชี้แจงและมอบนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท เพื่อมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรและเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างจริงจัง ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และเป็นศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

โครงการประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน

 file 9067094731 โครงการประชาธิปไตยกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมโครงการประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อพัฒนาองค์กรสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ดำเนินการอบรมโดยวิทยากร นายธีรยุทธ เสือแก้วน้อยและคณะ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 file 9067094731 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้กับครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะการนิเทศอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการนิเทศภายใน โดยมี นายวิมาน กะริอุณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ปี 2559

file 9067094731  สพป.กทม.แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษนักเรียน ปี 2559

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2559 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโรงเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนพญาไท..ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

เตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ

file 9067094731 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัย และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัย และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม… …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ค่าวเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน(2)

file 9067094731 ค่ายเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน (2)

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

 file 9067094731สพป.กทม. ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)โครงการพัฒนาระบบดูแลและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในนามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทย์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ผ่านระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (ศิริราชสานสองวัย : บางกอกน้อยโมเดล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบดูแลและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการคือโรงเรียนวัดอมรินทรารามและโรงเรียนโฆสิตสโมสร เมื่อบ่ายวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

5-7-59 เลขาธิการ กพฐ. หารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 file 9067094731 เลขาธิการ กพฐ.หารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม หัวข้อหลักในการประชุม ดังนี้ การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา การแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน และการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว / ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพฐ.