ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 26-27-4-57ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียน เยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักสากล โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนพญาไท เขตราชทวี กรุงเทพฯ

การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สพป.กทม. ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊กจาก 27 เมษ.ย.57 สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สพป.กทม.

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมการส่งจดหมายด้วยระบบ e-office สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 24-4-57อบรม e-office ระบบใหม่

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมชี้แจงการส่งหนังสือด้วยระบบ e-office ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรชัย ทองทวี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

จาก 24-4-57ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 24-4-57ประชุมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

นางอฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อทำความเข้าใจสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเกี่ยวกับแนวทางการรายงานผลได้ถูกต้องและทันเวลา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวโหลด คลิ๊ก จาก 23-4-57ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อพิจารณาการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 23-4-57ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประชุมสภากาแฟ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 23-4-57สภากาแฟ สพป.กทม

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพป.กทม. สภากาแฟทุกวันพุธเว้นพุธ เพื่อเป็นการนำเสนอความเคลื่อนไหวในการดำเนินการของแต่ละกลุ่มเป็นประจำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-network

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 21-22–4-57อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ (e-network)

กลุ่มอำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-network การพัฒนาเว็ปไซต์เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality:AR) ด้วยเทคโนโลยีออรัสมา (AURASMA)เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม. โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรคือ ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื และคณะ โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพป.กทม.ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 19-4-57ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะจากสำนักงานเลขาธิการ ก.ค.ศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อเช้าวัน ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ