ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม.

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม.

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร เป็นประธานการประชุม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้ร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ว่าที่ ร.ต.อมร ชัยประสงค์สุข และนายสยาม ปิยะนราธร ศน.สพป.กทม. ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 (ครูดวงพร จิรแพทย์สกุล) และวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 (ครูปุณณัฏฐา วิชัยเลิศ)  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นางเมตตา ศิริรัตน์ ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์สอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/นิกร ยะวงศ์ ภาพ

สพป.กทม.รับการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.รับการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายอัศนีย์ ศรีสุข ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานกรรมการ และนักวิชาการศึกษา จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางกษมา จันทร์ศรี และนางสาวกริษฐา เจริญเลิศ  โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รอง ผอ.สพป.กทม. คณะผู้บริหาร ข้าราชการผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน แต่ละตัวชี้วัด ตามจุดเน้น ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คุรุสัมมนาคาร สพป.กทม. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.สังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. ว่าที่ ร.ต.อมร ชัยประสงค์สุข และนายสยาม ปิยะนราธร ศน.สพป.กทม. ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 (ครูขัตติยะ โคตรถา) วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 (ครูสุภาณี โพธิ์ถวิล) โรงเรียนวัดช่างเหล็ก ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best บ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นางสุรดา ไชยสงคราม ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์สอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศ ทั้งนี้ นางลมัยพร แหล่งหล้อ ผอ.ร.ร.วัดอมรินทราราม ร่วมรับฟังและสังเกตการสอนในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/นิกร ยะวงศ์ ภาพ

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยม และสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนโฆสิตสโมสร

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายสยาม ปิยะนราธร และ ว่าที่ ร.ต.อมร ชัยประสงค์สุข ศน.สพป.กทม. ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 (ครูสมชาย ฟื้นหัวสระ) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 (ครูสุภาพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) และวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 (ครูอนันต์ นีรนาทธารา) โรงเรียนโฆสิตสโมสร ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best เช้าวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นางสาวจรีย์พร โน๊ตชัยยา ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศ ทั้งนี้ นายสมหวัง พึ่งสูงเนิน รอง ผอ.ร.ร.วัดอมรินทราราม ร่วมรับฟังและสังเกตการสอนในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ณัฐวัฒน์ หุตะจิตต์ โรงเรียนโฆสิตสโมสร และนิกร ยะวงศ์ ภาพ

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยตรี อมร ชัยประสงค์สุข นายวิมาน กะริอุณะ ศน.สพป.กทม.ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 (ครูเขมนิจ อ่ำแห) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 (ครูณัฐธนพร เหมวิจิตร) และวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นป.6 (ครูสุกฤตา สอนสัมฤทธิ์) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing  ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best บ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นายวิชัย นาสมยน   ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม.สังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนวัดอมรินทราราม

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยตรี อมร ชัยประสงค์สุข ศน.สพป.กทม.ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 (ครูพรใจ ด้วยตั้งใจ) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 (ครูอัจฉรา สุขสำราญ)โรงเรียนวัดอมรินทราราม ตามนโยบายของสพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing  ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best เช้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นางลมัยพร  ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.สังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.อมร ชัยประสงค์สุข ศน.สพป.กทม.นายเจษฎา มงคลรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กทม.ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 (ครูรุจิเรข ดุลยสุข) วิชาภาษาไทยชั้น ม.1 (ครูยุพิน แซ่เฮี๊ยบ) และวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 (ครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing  ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นางพัฒนา เกตุกาญจโน ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว…ดาวน์โหลดภาพที่ http://www.prbkkowrodpress.com

ผู้บริหาร สพป.กทม.ผู้บริหารสถานศึกษาสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองบอนฯ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ชั้น ป.1 – ป.6 คือ นางสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 น.ส.วราพร โพธิ์สาชัย วิชาสังคมศึกษา ป.2 นางรจนา ตรีสุคนธ์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 น.ส.ภรภัทร สะราคำ วิชาสังคมศึกษา ป.4 น.ส.ปนิฏฐา ป้อมหิน วิชาภาษาไทย ป.5 และ น.ส.วิยะดา โรจน์วัฒน์วิบูลย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โดยผู้เข้าร่วมสังเกตการสอนแบ่งเป็นรายวิชาและสายชั้น เมื่อเสร็จสิ้นการสังเกตแล้วผู้บริหารร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการสังเกตเป็นรายชั้นจนครบทุกชั้น ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing  ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best บ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมผู้บริหาร ผอ.สพป.กทม.พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นายสุวรรณ ยะรังวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบอนฯ คณะครูรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว ภาพบางส่วนจากเครือข่าย ปชส.โรงเรียน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ “มหกรรมดนตรีไทย ประถมกรุงเทพ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และรายงานผลการดำเนินงาน งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สพป.กทม.ฯ  ในการนี้ ร.ร.พระยาประเสริฐสุทราศรัยฯ มอบเงินจำนวน 32,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวประเทศเนปาล สพป.กทม. และโรงเรียนในสังกัดสมทบเงินจำนวน 77,000 บาท ช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.พระยาประยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ ที่ประสบอุบัติเหตุไฟลวก…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว