โครงการ ไทยซัมซุม ประกันชีวิต…เพื่อน้องได้เรียน

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก โครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต…เพื่อน้องได้เรียน

นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และได้สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวนโรงเรียนละ 30 ชุด ตามโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต…เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn ปี 3 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน KFHI (เค เอฟ เฮช ไอ) โดย ดร.ศิลา ซอง พร้อมทั้งนำไอศกรีมมาแจกให้น้อง ๆ และคุณครู ทุกคนทั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

มหกรรมโครงการอาหารกลางวัน “สุดยอด โรงเรียนสุขภาพดี”

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงนิทรรศการ และรับโล่เกียรติยศ รางวัลสุดยอดการดำเนินงานอาหารกลางวัน และทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลิตผลเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในงานมหกรรมอาหารกลางวัน “สุดยอด โรงเรียนสุขภาพดี Healthy School” มุ่งปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมกาย ใจ นักเรียนไทยสมบูรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ

การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (๒)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (๒)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมงานและแสดงผลงานการวิจัย Best Practices ในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” THAILAND SPECIAL EDUCATION : MOVING FORWARD IN BUILDING THE ASEAN COMMUNITY ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอนิทรรศการแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามจุดเน้นของสำนักงานบริหารงานการศึกษาพอเศษและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน และ นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในการนี้ มีข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับโล่การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางจันทนา ทองสีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม และ นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (๑)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมงานและแสดงผลงานการวิจัย Best Practices ในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” THAILAND SPECIAL EDUCATION : MOVING FORWARD IN BUILDING THE ASEAN COMMUNITY นำเสนอนิทรรศการแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามจุดเน้นของสำนักงานบริหารงานการศึกษาพอเศษและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในการนี้ มีข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับโล่การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางจันทนา ทองสีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม และ นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มุทิตาจิต ผอ.แสงระวี วาจาวุทธ (๑)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก มุทิตาจิต ผอ.แสงระวี วาจาวุทธ (๑)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมงานมุทิตาจิต ผอ.แสงระวี วาจาวุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต และข้าราชการครูโรงเรียนราชวินิต เมื่อคืนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมสนามเสือป่า

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง Best of the Best Practices

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง Best of the Best Practices

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ผลงานการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม (Best of the Best Practices) เนื่องในการแสดงผลงานทางวิชาการ “ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ซึ่งจัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

สพป.กทม.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและ
ของที่ระลึกเพื่อมุทิตาจิตแก่ข้าราชการในสำนักงานฯ จำนวน ๕ คน ได้แก่ นายสุรพงษ์ ศรีวินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกมลชนก ทองไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุพร รักบำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายประสิทธิ์ สิทธิโชคธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางวรนุช วีรวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเ่ทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาในประเด็นการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนตัรบียะตุ้ลอิสลาม การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๕ และร่างประกาศ สพป.กทม. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากกรถงดทำมฟานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม และ นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการการประชุม