สพป.กทม.ประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อการอ่านออกเขียนได้

 file 9067094731 สพป.กทม.ประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อการอ่านออกเขียนได้

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อการอ่านออกเขียนได้ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และหัวหน้าสายชั้นวิชาภาษาไทยทุกโรงเรียน  ในการนี้ นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย สป.กทม. และนายชลธี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม. ให้ข้อคิดการพัฒนาตนเองแก่ครูภาษาไทย และให้กำลังใจการสอนภาษาไทยแก่ครูผู้เข้าร่วมประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผล

file 9067094731 ประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวัดและประเมินผล และการใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยโปรแกรม Schoolmis

โดยมีวิทยาให้ความรู้คือ นายสาทิศ เพิ่มสว่าง ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและงานทะเบียนวัดผล…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

file 9067094731 ประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนที่อัตราการแข่งขันสูง และโรงเรียนทั่วไป ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

โครงการ Anubanphibunwes-Qifa Primary School Immersion Programme 2016 (2)

file 9067094731โครงการ Anubanphibunwes-Qifa Primary School Immersion Programme 2016(2)

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Anubanphibunwes-Qifa Primary School Immersion Programme 2016 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์และโรงเรียนคีฟา ประเทศสิงคโปร์ ในระดับชั้น ป.5 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโกมุท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โดยมีนายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 กิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่มาเยือน ได้แก่ กิจกรรมการทำอาหารไทย กิจกรรมรำไทย และกิจกรรมงานฝีมือเครื่องร่อน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.กทม.

 file 9067094731ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.กทม.

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องมาตรการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลการดำเนินงานประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” และแจ้งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อทราบ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

โครงการ Anubanphibunwes-Qifa Primary School Immersion Programme 2016 (1)

file 9067094731 โครงการ Anubanphibunwes-Qifa Primary School Immersion Programme 2016(1)

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Anubanphibunwes-Qifa Primary School Immersion Programme 2016 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์และโรงเรียนคีฟา ประเทศสิงคโปร์ ในระดับชั้น ป.5 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโกมุท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โดยมีนายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 กิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่มาเยือน ได้แก่ กิจกรรมการทำอาหารไทย กิจกรรมรำไทย และกิจกรรมงานฝีมือเครื่องร่อน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

 

สพป.กทม.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (2)

file 9067094731สพป.กทม.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (2)

ภาคบ่ายของการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นการนำเสนอของโรงเรียนนำร่องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 โรง นำโดย นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท น.ส.อรรัมภา โพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และ โรงเรียนวัดนาคปรก พร้อมทั้งบรรยายสรุปจาก นางศุภสิตา รสโหมด ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (1)

file 9067094731  สพป.กทม.สัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (1)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม. จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สพป.กทม. โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ คณะศึกษานิเทศก์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วยโรงเรียนนำร่อง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โรงเรียนวัดนาคปรก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอีก 34 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรงเรียนนำร่องในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และกระบวนการนิเทศติดตาม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้คือ นายธัญญา เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพภายในของ สพป.กทม.

file 9067094731ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สพป.กทม.

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในพร้อมที่กำหนดการติดตามการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 14 คณะที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประเมินการศึกษาโดยครอบครัว

file 9067094731 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประเมินการศึกษาโดยครอบครัว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ระดับชั้น ป. 2 จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี  น.ส.ดรุณี พรประเสริฐ และ น.ส.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการประเมินนักเรียน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว