มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าววันใหม่ของเด็กไทยในอาเซียน”

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าววันใหม่ของเด็กไทยในอาเซียน” 28-7-56

 

“ก้าววันใหม่ของเด็กไทยในอาเซีย” (๑)

 ดาวโหลดภาพ คลิ๊กจาก ก้าววันใหม่ของเด็กไทยในอาเซียน 27-28-7-56(1)

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าววันใหม่ของเด็กไทยในอาเซียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเร่งพัฒนาเยาวชนของชาติให้ก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชากรอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ประกาศนโยบายให้ “ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาเอกชน” ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในการนี้ นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ จากนั้น             พระเดชพระคุณเจ้า พระอาจารย์ธวัชชัย ธมมะทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การฝึกจิตบนเส้นทางสายเอก” หรือการปฏิบัติธรรมตามแนวทาง “มหาสติปัฐฐาน ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘” และทักษะกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ จากวิทยากรผู้มากความสามารถคือ ท่านอาจารย์กุศยา แสงเดช และคณะ ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่าน ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ข้าราชการครู และบุคลากรจากโรงเรียนศรีอยุธยา เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์    สถานที่และเอื้ออำนวยความสะดวกตลอดการอบรม

พิธีมอบรางวัลจากโครงการ “โอโม่มอบเสื้อแสนขาว”

ดาวโหลดภาพกิจกรรม คลิ๊ก พิธีมอบรางวัลจากโครงการ “โอโม่มอบเสื้อแสนขาว”

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับรางวัลจากโครงการ “โอโม้มอบเสื้อแสนขาว” ได้แก่ รางวัลที่ ๑ โรงเรียนวัดชนะสงคราม เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รับเงินรางวัลที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๔ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และ โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ รับเงินรางวัลโรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผล เรื่อง การสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์อบรม ศูนย์ที่ ๗ เพื่อเป็นการขยายผลอบรมให้กับบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู สังกัด สพปป. ดังนี้ สพป.นนทบุรี เขต ๑ และ ๒ ,สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และ ๒, สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ และ ๒, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ ๒, สพป.สมุทรสงคราม, สพป.สมุทรสาคร, สพป.ชัยนาท, สพป.นครนายก และ สพป.กทม. ในการนี้ มี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

ดาวโหลดภาพกิจกรรม คลิ๊ก ภาพจาก ประชุมผู้บริหาร สพป.กทม.18-7-56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”

ชมภาพข่าว /ดาวโหลดภาพ จาก ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ    ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดประชุมในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธวรญาณ ชั้น ๓ สพป.กทม. ในการนี้ มี นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ

การประชุมจัดทำเอกสารสรุปผลรายงานประจำปีของสถานศึกษา

ชมภาพข่าว / ดาวโหลดภาพ จาก การประชุมจัดทำเอกสารสรุปผลรายงานประจำปีของสถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมจัดทำเอกสารสรุปผลรายงานประจำปีของสถานศึกษา สังกัด สพป.กทม. ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็กพุทธวรญาณ สพป.กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐบาลและเอกชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยทักษะคณิตศาสตร์”

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก เสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทยด้วยทักษะคณิตศาสตร์

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทยด้วยทักษะคณิตศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  จากนั้น ปฏิบัติธรรม “การฝึกจิต” โดยพระอาจารย์ธวัชชัย ธฺมมทีโป และคณะ พญ.ทต.ญ. อัญชญา แย้มสุคนธ์ และ คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและเทคนิคการสอน เรื่อง “การคูณ และการหาร” โดย อ.สุวร กาญจนมยูร และ อ.ดวงจิต กาญจนมยูร ให้ความรู้ตลอด        การประชุม …ขอขอบคุณ ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี ผอ.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกตลอดการประชุม

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๓ ก.ค.๕๖)

ชมภาพ / ดาวโหลดภาพกิจกรรม จาก การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๓ ก.ค.๕๖)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (สพม.๑) ร่วมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ (สพป.กทม.) จัดการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรการพัฒนามุ่งเน้นเกี่ยวกับ การบริหารจิต และการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ศาสนากับวิถีชีวิตครู ความคิดรากฐานแห่งการสอนคนให้เป็นคนดี และการพัฒนาขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า พระศรีคัมภียญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดอบรมดังกล่าว

สำหรับคณะวิทยากร สถานที่ปฏิบัติธรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลัก และวิทยากรบรรยายพิเศษนายสมยศ  ศิริบรรณ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ และ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้