วันครู 2561 สพป.กทม. (พิธีการ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู บูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติ วิชาชีพครู สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยกำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมไว้ 3 กิจกรรม คือ คือ 1)พิธีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”และการบรรยายพิเศษเรื่อง “ตามรอย…ศาสตร์พระราชา” โดยพันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์กรมการสื่อสารทหาร 2) พิธีบูชาและระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ มีการทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพระเพลพระสงฆ์ 9 รูป การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้ประกอบฝวิชาชีพครู การคารวะคตรูอาวุโส การมอบของที่ระลึก 3)พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จำนวน 92 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้, รางวัลครูดีในดวงใจ, ครูดีไม่มีอบายมุข, ครูดีศรีประถมกรุงเทพ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันครู จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน ในการนี้ ได้รับความกรุณาจาก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร นายประเสริฐ นิตย์มี นำอ่านโองการอัญเชิญและบูชาครู บูรพาจารย์ และ นายประดิษฐ์ ไทยอุดม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก นำสวดคำฉันท์ ทำนองสรภัญญะ บูชาและระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และ นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ นำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อบูชาและระลึกถึงครู บูรพาจารย์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก โดยมี นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ในการมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นายสมยศ ศิริบรรณ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางแสงระวี วาจาวุทธ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต และนายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว  ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

 

สพป.กทม.เตรียมการรับนักเรียน

1.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว…ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่