มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Melodies of the KING

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Melodies of the KING

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมงาน “มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (Melodies of the King) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศรัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา อารมณ์ และพัฒนาการทางสังคม ตระการตากับการแสดงดนตรีหลากหลายรูปแบบจากนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๑,๙๙๙ คน บนเวทีขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และภายในหอประชุมกองทัพเรือ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สภากาแฟ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก สภากาแฟ สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปรายละเอียดในการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ และการดำเนินงาน/โครงการ  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ รวมถึงการขอความร่วมมือในการแต่งกายเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือนธันวาคม เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อในหลวง กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  และการเตรียมความพร้อมในการสอบ O – NET ที่กำลังจะมาถึง เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล  หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปรายละเอียดในการออกตรวจ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและตารางการนิเทศโรงเรียนในสังกัด เมื่อเช้าวันที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล  หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปการดำเนินงาน โครงการในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดี แนวทางในการเสนอหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การสรรหาผู้อำนวยการกลุ่มที่ยังว่าง และแจ้งกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ.รับรองมาเพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอสรุปผลจากการไปศึกษาดูงาน ณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ และศึกษาแหล่งธรรมชาติ ณ จังหวัดชัยภูมิ และ จ.เลย เมื่อบ่ายวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีข้อพิจารณา เรื่อง การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา แผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร่างคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ   รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการขออนุญาตจัดการศึกษา           ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว…(ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ – ข่าว)

ผอ.สพป.กทม.ตรวจติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐+๕ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ตรวจติดตามโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจติดตาม โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ + ๕ ยุคปฏิรูปการศึกษา ตามวิธีการ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมาย ๕๐+๕ ใน ๔ ด้านดังนี้ (๑) ข้อมูลการอ่านรู้เรื่อง / คิดเลขเป็น (๒) เป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ/มาตรฐานการเรียนรู้/โครงการพัฒนา/การยกระดับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (๓) การสร้างความเข้าใจ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็ก Knowledge Sharing Room (๔) การเตรียมตัวเด็ก/ความตั้งใจฝึกสมาธิในการทำข้อสอบ/การอ่านรู้เรื่อง/อ่านในใจ/อ่านจับใจความ/การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบการสอบ O-NET เมื่อบ่ายวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมี นายธีรพน ดัดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร และคณะครูให้การต้อนรับ…(ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ – ข่าว)

ผอ.สพป.กทม. ตรวจติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐+๕ โรงเรียนวัดโสมนัส

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ตรวจติดตามโรงเรียนวัดโสมนัส

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจติดตาม โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ + ๕ ยุคปฏิรูปการศึกษา ตามวิธีการ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมาย ๕๐+๕ ใน ๔ ด้านดังนี้ (๑) ข้อมูลการอ่านรู้เรื่อง / คิดเลขเป็น (๒) เป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ/มาตรฐานการเรียนรู้/โครงการพัฒนา/การยกระดับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (๓) การสร้างความเข้าใจ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็ก Knowledge Sharing Room (๔) การเตรียมตัวเด็ก/ความตั้งใจฝึกสมาธิในการทำข้อสอบ/การอ่านรู้เรื่อง/อ่านในใจ/อ่านจับใจความ/การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบการสอบ O-NET เมื่อบ่ายวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมี นายบัญญัติ วรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส และคณะครูให้การต้อนรับ…(ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. /ภาพ-ข่าว)

ผอ.สพป.กทม.ตรวจติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐+๕ โรงเรียนวัดชนะสงคราม

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ตรวจติดตามโรงเรียนวัดชนะสงคราม

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจติดตาม โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ + ๕ ยุคปฏิรูปการศึกษา ตามวิธีการ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมาย ๕๐+๕ ใน ๔ ด้านดังนี้ (๑) ข้อมูลการอ่านรู้เรื่อง / คิดเลขเป็น (๒) เป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ/มาตรฐานการเรียนรู้/โครงการพัฒนา/การยกระดับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (๓) การสร้างความเข้าใจ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็ก Knowledge Sharing Room (๔) การเตรียมตัวเด็ก/ความตั้งใจฝึกสมาธิในการทำข้อสอบ/การอ่านรู้เรื่อง/อ่านในใจ/อ่านจับใจความ/การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบการสอบ O-NET เมื่อบ่ายวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมี นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม และคณะครูให้การต้อนรับ (ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ – ข่าว)

ผอ.สพป.กทม. ตรวจติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐+๕ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ตรวจติดตามโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจติดตาม โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ + ๕ ยุคปฏิรูปการศึกษา ตามวิธีการ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมาย ๕๐+๕ ใน ๔ ด้านดังนี้ (๑) ข้อมูลการอ่านรู้เรื่อง / คิดเลขเป็น (๒) เป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ/มาตรฐานการเรียนรู้/โครงการพัฒนา/การยกระดับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (๓) การสร้างความเข้าใจ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็ก Knowledge Sharing Room (๔) การเตรียมตัวเด็ก/ความตั้งใจฝึกสมาธิในการทำข้อสอบ/การอ่านรู้เรื่อง/อ่านในใจ/อ่านจับใจความ/การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบการสอบ O-NET เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมี นายทินกร วรรณดิลก รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และคณะครูให้การต้อนรับ…(ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว)

ผอ.สพป.กทม. ตรวจติดตามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ : โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐+๕

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ตรวจติดตามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจติดตาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ + ๕ ยุคปฏิรูปการศึกษา ตามวิธีการ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมาย ๕๐+๕ ใน ๔ ด้านดังนี้ (๑) ข้อมูลการอ่านรู้เรื่อง / คิดเลขเป็น (๒) เป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ/มาตรฐานการเรียนรู้/โครงการพัฒนา/การยกระดับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (๓) การสร้างความเข้าใจ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็ก Knowledge Sharing Room (๔) การเตรียมตัวเด็ก/ความตั้งใจฝึกสมาธิในการทำข้อสอบ/การอ่านรู้เรื่อง/อ่านในใจ/อ่านจับใจความ/การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบการสอบ O-NET เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมี นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ และคณะครูให้การต้อนรับ…(ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว)