โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทการประชาสัมพันธ์ยุคอาเซียน”

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก อบรมเชิงปฏิบัติการ”บทบาทนักประชาสัมพันธ์ยุคอาเซียน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทการประชาสัมพันธ์ยุคอาเซียน” ในวันที่ ๒ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุนทร เชี่ยวพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ คชฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต ๑ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทนักประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ในภาคบ่ายได้รับความรู้จาก วิทยากรสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. คุณภิญญรัชฏ์ นาคเสวีวงศ์ ให้ความรู้ในเรื่อง “การทำข่าววิทยุโทรทัศน์” เสร็จสิ้นการอบรม นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”บทบาทการประชาสัมพันธ์ยุคอาเซียน”

ดาวโหลดภาพ  คลิ๊ก  จาก อบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทการประชาสัมพันธ์ยุคอาเซียน

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมกับ กลุ่มอำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทการประชาสัมพันธ์ยุคอาเซียน” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราฏษร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารตลอดจนครูผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ยังสามารถนำผลงานที่ได้ดำเนินการขยายไปสู่เครือข่ายโดยเฉพาะทางสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรูปแบบการจัดอบรมครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เช่น การเขียนข่าว บทความเชิงวิชาการ โดยวิทยากรเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง ได้แก่ คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร จาก นสพ.ไทยรัฐ คุณพลพิบูลย์ เพ็งแจ่ม จาก นสพ.เดลินิว คุณจุไรรัตน์ พงศาภิชาติ จาก นสพ.มติชน และคุณจันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์ จากสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. และเช่นเคย ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมะทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และคณะ มาสอนการ “ฝึกจิต บนเส้นทางสายเอก” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจก่อนเข้าสู่การอบรม จากนั้น ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในเรื่องการประชาสัมพันธ์ในยุคอาเซียน

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ(Symposium)การศึกษาพิเศษ ปี ๒๕๕๖

ดาวโหลดภาพ  คลิ๊ก  จาก การนำเสนอผลงานทางวิชาการ(Symposium)การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) การศึกษาพิเศษประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในพิธี ในการนำเสนอผลงานดังกล่าวมีโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร สมาคม LD แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนวัดช่างเหล็ก โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนบางบัวฯ โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนดาราคาม

ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย โรงเรียนพญาไท

ดาวโหลดภาพ  คลิ๊ก  จาก ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยโรงเรียนพญาไท16-9-56

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบวัดความสามารถในการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ (Literacy) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การอบรมภาษาอังกฤษข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ  คลิ๊ก  จาก อบรมภาษาอังกฤษ สพป.กทม.17-9-56

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. มี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้ มีสถานศึกษาเอกชนในสังกัดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน ๑๕ โรงเรียน

การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ  คลิ๊ก  จาก อบรมภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศึกษา16-9-56

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ

อบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ  คลิ๊ก จาก อบรมการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพป.กทม.14-9-56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-office สำหรับ admin/เจ้าหน้าที่ การส่งหนังสือจากสำนักงานฯ – โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนพญาไท โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.กทม. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงาน.

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ12-14-9-56

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

การประชุมชี้แจง “โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้(Literacy)”

ดาวโหลดภาพ  คลิ๊ก จาก โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมชี้แจง “โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ (Literacy)” ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การชี้แจงแนวการดำเนินการวัดความสามารถในการอ่านชั้น ป.๓ และ ป.๖ และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือการคัดกรองความสามารถในการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ และวิธีการรายงานผลการทดสอบโดยโปรแกรม Triple A

ผอ.สพป.กทม. มอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผอ.สพป.กทม.มอบเกียรติบัตรผู้เกษียณ5-9-

นายสมยศ ศิริบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖