ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 29-7-57ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้่องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ในการนี้ ประธานได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณปีนี้ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ คน แต่เนื่องจากยังมีอีก ๒ ท่านที่ยังไม่ได้มอบคือ ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ นางสาวพัชรีภรณ์ จ้อยจุมพจน์ และ ผอ.ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการนี้ ขอขอบคุณ ดร.เพชรรัตน์ หิรัญชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ครูครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี

สภากาแฟ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 28-7-57ประชุมสภากาแฟ สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพป.กทม. สภากาแฟเพื่อเป็นการนำเสนอความเคลื่อนไหวในการดำเนินการของแต่ละกลุ่มและรายงานการดำเนินการงานเวทีวิชาการ สพป.กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหา นครทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 30-5-57ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ ในการนี้ ได้พิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย(๒)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย(๒)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย และเสริมสรางสิทธิหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ และได้รับความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่พลเมืองโดยทีมวิทยากรจาก กองพันสารวัตรทหารที่ ๑๑ กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้ตลอดการอบรม

โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 24-7-57โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย และเสริมสรางสิทธิหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ และได้รับความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่พลเมืองโดยทีมวิทยากรจาก กองพันสารวัตรทหารที่ ๑๑ กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้ตลอดการอบรม

ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 20-7-58ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน เครือ่ข่ายโรงเรียนสุจริต

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. โดยคัดเลือกโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เป็นโรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนสุจริต” และได้คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายสุจริตเพิ่มขึ้นจำนวน ๔ โรงเรียนคือ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร โดยการจัดค่ายขึ้น ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่ายดังกล่าว

รายงานตัวผู้เข้าประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 19-7-57 รายงานตัวผู้เข้าประชุมผู้เข้าประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (๔)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 19-7-57 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (๔)

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 19-7-57ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ(๒)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้