การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.กทม.

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน” ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม. โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ และ นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม ในการอบรมฯ ดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูในสังกัด โรงเรียนละ ๒ คน ข้าราชการ สพป.กทม. กลุ่มละ ๒ คน

โครงการอบรมการใช้งานApplicationสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก โครงการอบรมการใช้งานApplicationสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.กทม.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมตามโครงการ การใช้งาน Application เกี่ยวกับงานเอกสารบนระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในการนี้ นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application งานเอกสารในระบบปฏิบัติการ IOS ตลอดการอบรม เพื่อให้ผู้บริหารฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานสำหรับการบริหารงาน

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อบ่ายวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ และ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ ทฤษฎีการคิดแบบหมวก ๖ ใบ และการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๗

การอบรม “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล”

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก การอบรมการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนพญาไท

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล” ณ โรงเรียนพญาไท เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ ๒๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ

การรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพป.กทม. ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กทม. ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กทม. ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันสุดท้าย ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ผอ.สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผอ.สพป.กทม.ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กทม. ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

พิธีมอบเกียรติคุณบัตรและทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก พิธีมอบเกียรติคุณบัตรและร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนสายน้ำทิพย์

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเกียรติคุณบัตรและร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ

สพป.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก สพป.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ครั้งที่ ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ศูนย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.edbkk1.go.th

สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมคณะกรรมการสอบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงรายละเอียด กำหนดการสอบ หลักเกณฑ์ในการจัดการสอบแข่งขันฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนด เมื่อเช้าวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ(เล็ก) ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหนคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ