ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (1)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก https://goo.gl/photos/njV5UxQpy1kq47rp9

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครดำเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่มการประกวดคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกเสือสามัญ กลุ่มที่ 2 กลุ่มเนตรนารีสามัญ กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 4 กลุ่มเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 5 กลุ่มลูกเสือวิสามัญ และกลุ่มที่ 6 กลุ่มเนตรนารีวิสามัญ เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารีที่ชนะเลิศจากแต่ละกลุ่มการประกวดฯ เข้าประกวดระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศต่อไป แต่เนื่องจากกลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 ไม่มีกองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมการประกวด คณะกรรมการประกวดฯ จึงมีมติให้ จัดการประกวดกองลูกเสือ เนตรนารีประเภสำรองจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 ต่อไป โดยกองลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมการประกวดฯครั้งนี้ประกอบด้วย

กองลูกเสือเนตรนารีจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสรมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 28 กอง ประกอบด้วย

กองลูกเสือสำรอง 5 กอง กองเนตรนารีสำรอง 2 กอง กองลูกเสือสามัญ 10 กอง กองเนตรนารีสามัญ 6 กอง กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 กอง และ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 3 กอง คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือจากสังกัดต่าง ๆ และข้าราชการบำนาญ ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียน

พิบูลอุปถัมภ์ พร้อมทั้งบุคลากรและอำนวยความสะดวกด้านบริการและอื่น ๆ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดฯ ดังกล่าว ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม. (พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ)