การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.กทม. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ดาวโหลดภาพ  คลิ๊ก จาก ประชุมผู้บริหารโรงเรียน๒๗ส.ค.๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมษศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรยายพิเศษเรื่อง “โลกในศตวรรษที่ 21” ให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.กทม.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กปฐมวัย : พลังของแผ่นดิน”

 ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก เด็กปฐมวัยพลังของแผ่นดิน25-8-56

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กปฐมวัย : พลังของแผ่นดิน” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีอยุธยาฯ ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า ๖๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กไทยมีความรู้ รวมทั้งมีทักษะชีวิตที่ดีในการจะดำรงตนอยู่ในสังคมโลกยุคไร้พรหมแดนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ในการนี้ ได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณ “พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมะทีโป” และคณะ ในการเป็นวิทยากรสอน “ฝึกจิตบนเส้นทางสายเอก” และสุดท้ายขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยาฯ ในพระอุปถัมภ์ ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยการความสะดวกในการอบรมครั้งนี้

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย

ดาวโหลดภาพกิจกรรม คลิ๊ก จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง “แม่เหล็ก” ขึ้นในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ๓๕ โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การทดลองปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง “แม่เหล็ก” , โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยากร LN และ LT โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

โครงการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวโหลดภาพกิจกรรม คลิ๊ก จาก โครงการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามโครงการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพงษ์ ถนอมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ โดยในการตรวจเยี่ยมดังกล่าวผู้ตรวจราชการได้ติดตามการเรียนการสอนการใช้แท็บเล็ตและเยี่ยมชมกิจกรรมอาเซียนของนักเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนไทยสุขภาพดี”

ดาวโหลดภาพกิจกรรม คลิ๊ก จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนไทยสุขภาพดี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนไทยสุขภาพดี” เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหาคร โดยมี นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ ภาวะโภชนาการกิน และทุพโภชนาการ การออกกำลังกายที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมประชุมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหาร โภชนาการ โดยให้ครูเป็นแกนนำเพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายผลให้กับนักเรียนต่อไป โดยมีครูผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ๓๗ คน และโรงเรียนเอกชน ๕ คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” (๓) ๑๘-๘-๕๖

ดาวโหลดภาพกิจกรรม คลิ๊ก ภาษาไทยภาษาชาติ(๓)18-8-56

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนศรีอยุธยาฯ ในพระอุปถัมภ์ (ต่อ)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม “หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนในฝัน”(๑)

ดาวโหลดภาพกิจกรรม คลิ๊ก จาก โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมโรงเรียนใ�

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรครูทั่วประเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ ดังกล่าว และนิมนต์ประธานสงฆ์ พระมหาสุพจน์ สุวโจ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในช่วงของการสัมมนา จะได้รับฟังการบรรยายวิชาความรู้และฟังพระธรรมเทศนา ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตลอดจนได้เข้าฐานกิจกรม ๕ ห้องชีวิต ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าสัมมนาจำนวน ๒๔ โรงเรียน ๖๕๒ คน