กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดกิจกรรมร่วมในในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนพญาไท ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งนำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ และนางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เวลา 8.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ และมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ ตลอดจนเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2498 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการจัดงานในปีนี้ ในส่วนกลางมีการจัดงานและพิธีเปิดงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” มาเป็นแนวทางในการจัดงาน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน คือ 1) เด็กไทยหัวใจคุณธรรม 2) เด็กไทยหัวใจสามัคคี 3) เด็กไทยรู้คิดวิทยาศาสตร์ และ 4) เด็กไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติถือเป็นวันที่ทำให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องหล่อหลอมให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม มีความกตัญญู รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี รู้จักคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความดีมีจริยธรรม ตลอดจนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างตนเองให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 

ดังนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เน้นให้เด็กมีความรู้ทั้งในทางวิชาการและทักษะชีวิต ได้ฝึกฝนการรู้จักคิด มีวิสัยทัศน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ระมัดระวังสิ่งที่สอดแทรกมากับเทคโนโลยีและ Social Media ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมอบความรัก ความอบอุ่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วย

ซึ่งการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เนื่องจากเด็กและเยาวชนในทุกวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของประเทศหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนในตอนนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การพัฒนาศักยภาพคน” เพราะคนคือปัจจัยสำคัญของประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบโอวาทให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนสัมพันธ์” ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความว่า การดำเนินโครงการ “เยาวชนสัมพันธ์” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1 ล้านคน โดยขอความร่วมมือให้ขยายผลและเร่งดำเนินโครงการให้รวดเร็ว เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างกว้างไกลและยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้เด็กมีอาชีพที่ดีและมีรายได้สูงซึ่งทุกอาชีพมีความสำคัญและมีหน้าที่แตกต่างกัน

ขอให้การดำเนินงานของโครงการ “เยาวชนสัมพันธ์” มีการติดตามผลและวัดผลที่ชัดเจน อาทิ เมื่อมาเข้าร่วมโครงการแล้วได้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อน โรงเรียน ชุมชย และสังคมได้อย่างไรบ้าง ตลอดจนขอให้น้อมนำแนวคิดโครงการจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อสังคม เพื่อไม่ให้สิ่งที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติเลือนหายไป และขอฝากความหวังกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำสังคมให้น่าอยู่ ปลอดภัย อบอุ่น นำไปสู่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพต่อไป พร้อมทั้งขอฝากให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ตลอดจนภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยและเอกลักษณ์ของไทยด้วย…ชมกมล หาพันนา ภาพ/ข่าว (ภาพบางส่วนจากเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.โรงเรียนพญาไท)

กาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่ 

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนในสังกัด

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ร่วมงานการจัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) และโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.ครั้งที่ 1/2561

1

นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคให้กับครอบครัวของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนวัดโสมนัสที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัวก่อนเริ่มการประชุมผู้บริหารดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว(ภาพบางส่วนจากเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

 

คีย์ข้อมูลการสอบวิชาการนานาชาติ

1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการบันทึกคะแนนการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการบันทึกคะแนนการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ครั้งนี้ ในการนี้ มี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เยี่ยมและให้กำลังใจคณะบันทักคะแนนฯ ดังกล่าวด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.-ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

สพป.กทม.ตรวจข้อสอบการทดสอบวิชาการนานาชาติ

1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจข้อสอบวิชาการนานาชาติ (วิทย์ – คณิต สาย 1) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจทานความถูกต้อง หมุนเวียนกลุ่มผู้ตรวจ ก่อนการประมวลผลเป็นลำดับต่อไป โดยมี นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำกับ ดูแลความเรียบร้อย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

สพป.กทม.ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปี 2560

1

นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (คณะกรรมการประจำสนามสอบ) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาค คลิ๊กที่นี่

 

ผู้บริหาร สพป.กทม.เยี่ยมสนามสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก

1

นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะเยี่ยม กำกับดูแล ติดตาม การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนพญาไท โรงเรียนสายน้ำทิพย์ และโรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่