สพป.กทม. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด

 

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.กทม กำหนดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ นำโดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.กทม. และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. (นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ น.ส.อาบทิพย์ คล้ายวรรณ น.ส.อารยา สระแก้ว) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ น.ส.บุญทอง บุญทวี และ น.ส.เหมวรรณ แตงอ่อน ร่วมติดตามการนิเทศในครั้งนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการดำเนินการตามจุดเน้น/นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ มี นางพีรานุช ไชยพิเดช ผอ.ร.ร.บ้านหนองบอนฯ และคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ผู้บริหารระดับสูง ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผู้บริหารระดับสูง ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ. พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. นางณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค ผอ.ร.ร. อนุบาลสามเสนฯ (ประธานศูนย์สอบพญาไท) และนายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท (ประธานศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ) ให้การต้อนรับและนำเสนอวิธีการและแนวปฏิบัติในการสอบ O-NET พร้อมทั้งบรรยากาศการตรวจเยี่ยมสนามสอบของศึกษานิเทศก์ สพป.กทม.ในศูนย์สอบต่าง ๆ …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพฐ.ติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบางบัวฯ

วันที่ 24 ก.พ. 2558 สพฐ. นำโดย นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีสิทธิ์ ใจท้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นางประภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส น.ส.นันทวัน ตั้งมั่น น.ส.มนทิรา จันทพิมล สำนักติดตาม สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษณ์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนนำร่อง สพป.กทม. มี นายสุรชัย ทองทวี รอง ผอ.สพป.กทม. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ นายสยาม ปิยะนราธร นายวิมร กะริอุณะ ศน.สพป.กทม. น.ส.วิภาวดี เหล็มเต๊ะ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร และน.ส.นรินทร แขกกาฬ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม. ร่วมเป็นคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร) มี น.ส.อรรัมภา โพธิ์แดง ผอ.ร.ร.บางบัวฯ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทุกกิจกรรมและเยี่ยมชมผลงานนักเรียน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.-ข่าว/ภาพ นวรัตน์ อินทรวิเชียร

สพฐ.ติดตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”โรงเรียนวัดนาคปรก (2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดนาคปรก (2)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดย นายประไพ สุนทรมัจฉะ ข้าราชการบำนาญ และนางอรางลักษณ์ มณีศิริ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษณ์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนนำร่อง สพป.กทม. มี
นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รอง ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.ดรุณี พรประเสริฐ นางศุภสิตา รสโหมด ศน. สพป.กทม. นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.สุทธาทิพย์ สุขสุหรัด เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม. ร่วมเป็นคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดนาคปรก โดยมี น.ส.กรชนก เนตรโอภารักษ์ ผอ.ร.ร.วัดนาคปรก คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทุกกิจกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมการนำเสนอโครงงาน/ผลงานนักเรียน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพฐ.ติดตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดนาคปรก(1)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดนาคปรก(1)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดย นายประไพ สุนทรมัจฉะ ข้าราชการบำนาญ และนางอรางลักษณ์ มณีศิริ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษณ์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนนำร่อง สพป.กทม. มี นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รอง ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.ดรุณี พรประเสริฐ นางศุภสิตา รสโหมด ศน. สพป.กทม. นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.สุทธาทิพย์ สุขสุหรัด เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม. ร่วมเป็นคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดนาคปรก โดยมี น.ส.กรชนก เนตรโอภารักษ์ ผอ.ร.ร.วัดนาคปรก คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทุกกิจกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมการนำเสนอโครงงาน/ผลงานนักเรียน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพฐ.ติดตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนพญาไท

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพฐ.ติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพญาไท

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดย นายประไพ สุนทรมัจฉะ ข้าราชการบำนาญ และนางอรางลักษณ์ มณีศิริ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษณ์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนนำร่อง สพป.กทม. มี นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.ดรุณี พรประเสริฐ นางศุภสิตา รสโหมด ศน. สพป.กทม. นางกฤติมา จินดาธนกิติติ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.สุทธาทิพย์ สุขสุหรัด เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม. ร่วมเป็นคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนพญาไท โดยมี นายอำนวย พุทธมี ผอ.ร.ร.พญาไท คณะผู้บริหาร และคณะครูหัวหน้าสายชั้นให้การต้อนรับและนำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทุกกิจกรรม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มนโยบายและแผผน สพป.กทม. กำหนดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สพป.กทม. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ สพป.กทม. ที่ผ่านมา รวมทั้งการเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลาง – ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2559 เป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าครุภัณฑ์ โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

 

สพป.กทม. ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการสอบ NT ปีการศึกษา 2558

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการสอบ NT ปีการศึกษา 2558

 

Open House เปิดบ้านโฆสิต’58

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  Open House เปิดบ้านโฆสิต’58

โรงเรียนโฆสิตสโมสร กำหนดจัดงาน Open House เปิดบ้านโฆสิต’58 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร เพื่อนำเสนอผลงานและโครงงานนักเรียน รวมถึงการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนทุกสายชั้น พร้อมทั้งมีเครือข่ายผู้ครองและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงาน โดยมีนายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนในการนำเสนอโครงงานต่าง ๆ …ชมกมล หาพันนา ข่าว/ ภาพโดยเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.(ณัฐวัฒน์ หุตะจิตต์)

โครงการค่ายคณิตศาสตร์อัจฉริยะ Play FACTO

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผู้บริหาร สพป.กทม. และ ศน.สพป.กทม.นิเทศบ้านหนองบอนฯ

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์อิจฉริยะ Play FACTO ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนทัศนะคติต่อวิชาศณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมี นางขไมพร ตั้งตน ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์อัจฉริยะ Play FACTO ในค่ายกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรหลักสูตร Play FACTO นำโดย นางจินตนา พรรักษมณีประธานกรรมการบริหารบริษัท Edu park และคณะ ให้ความรู้ตลอดกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบอนฯในการนี้ นางพีรานุช ไชยพิเดช ผอ.ร.ร.บ้านหนองบอนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีนโยบายว่า ในปีการศึกษา 2559 จะจัดให้มีการจัดตั้งชุมนุม ที่มีการใช้สื่อPlay FACTO ขึ้นในโรงเรียนเพื่อเป็นการตอบสนองกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ตามหลัก 4H (HEAD HEART HAND HEALTH) นับว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถคณิตศาสตร์ และยังเป็นการพัฒนาสมองสู่การก้าวเป็นอัจฉริยะในอนาคต…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.- ข่าว /ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ร.ร.บ้านหนองบอนฯ