ประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีตามนโยบายหลักคือ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร บริหารจัดการด้วย ICT และ บริการดีประทับใจ

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.กทม.

ดาวโหลดคลิ๊ก จาก  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลงานการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งการพิจารณาการกำหนดตารางการประชุม ก.ต.ป.น.ประจำปี ๒๕๕๗

ผอ.สพป.กทม.และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผอ.สพป.กทม.และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสายน้ำทิพย์

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุเทพ เจริญสันดร ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ผอ.สพป.กทม.และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราคาม

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผอ.สพป.กทม.และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราคาม

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดาราคาม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวปราณี ศรมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

การประชุมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก การประชุมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี ๒๕๕๗

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ จัดประชุมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการชี้แจงการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม KSP RENEW โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายปัญญา แก้วกียูร ประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร สพป.กทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 21-1-57

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เขตบางกกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเบญจมาศ วรรณทวี ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ผู้บริหาร สพป.กทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม.ตรวจเยี่่ยมโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก21-1-57

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เขตบางกกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิริรัตน์ สุวรรณภาชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ผู้บริหาร สพป.กทม.พบปะตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนาคปรก

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. พบปะตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนาคปรก

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ผู้บริหาร สพป.กทม.พบตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. พบปะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ