สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมาหนคร

สพป.กทม. ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. มี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 259 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 การดำเนินงานการจัดการศึกษาทางเลือก การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 การดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.กทม. การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรฐานการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” และแผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ผู้บริหารระดับสูง ศธ. เยี่ยมโรงเรียนนำร่องโรงเรียนสุจริต สพป.กทม.

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมโรงเรียนนำร่องโรงเรียนสุจริต สพป.กทม.

เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายพิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. ภูธร (จันทะหงษ์) ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร. บุญญลักษณ์ พิมพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนการของโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียน โดยมี นางณภัทรภัคร ธัญวณิชกุล รอง ผอ.สพป.กทม. (ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กทม.) น.ส.อารยา สระแก้ว ศน.สพป.กทม. นางจันทนา ทองศรีงาม ผอ.ร.ร.วัดเวตวันธรรมาวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการรอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

โครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก โครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย สังกัด สพป.กทม. จำนวน 5 โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และโรงเรียนพญาไท) ในการนี้ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กทม. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย สพป.กทม.กับความยั่งยืนของสุขภาวะในโรงเรียน” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ ภาพโดย นงเยาว์ สังข์มาลา

สพป.กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สพป.กทม. โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเรื่องการบริหารงานลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดภายในสังกัด สร้างความเชื่อมั่น วางแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และพัมนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ และนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานลูกเสือ และผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากโรงเรียนในสังกัด และคณะวิทยากรผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัด สโมสรลูกเสือ สพป.กทม. และบุคลากรจาก สพป.กทม. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สพป.กทม. โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเรื่องการบริหารงานลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดภายในสังกัด สร้างความเชื่อมั่น วางแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และพัมนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ และนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานลูกเสือ และผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากโรงเรียนในสังกัด และคณะวิทยากรผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัด สโมสรลูกเสือ สพป.กทม. และบุคลากรจาก สพป.กทม. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

กีฬาสัมพันธ์วันครู 2559 (3)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ฬาสัมพันธ์วันครู59(3)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในงานวันครู ปี 2559 สพป.กทม. ในภาคเช้า พิธีตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ สพป.กทม. ภาคบ่ายกิจกรรมสัมพันธ์การแสดงของและกลุ่มโรงเรียนและ สพป.กทม. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

กีฬาสัมพันธ์วันครูปี 2559 (2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กีฬาสัมพันธ์วันครูปี 2559(2)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในงานวันครู ปี 2559 สพป.กทม. ในภาคเช้า พิธีตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ สพป.กทม. ภาคบ่ายกิจกรรมสัมพันธ์การแสดงของและกลุ่มโรงเรียนและ สพป.กทม. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

กีฬาสัมพันธ์วันครูปี 2559 (1)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กีฬาสัมพันธ์วันครู59(1)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในงานวันครู ปี 2559 สพป.กทม. ในภาคเช้า พิธีตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ สพป.กทม. ภาคบ่ายกิจกรรมสัมพันธ์การแสดงของและกลุ่มโรงเรียนและ สพป.กทม. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

16-1-59 กิจกรรมวันครูปี 2559 สพป.กทม.(5)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กิจกรรมวันครูปี 2559(5)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในงานวันครู ปี 2559 สพป.กทม. ในภาคเช้า พิธีตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ สพป.กทม. ภาคบ่ายกิจกรรมสัมพันธ์การแสดงของและกลุ่มโรงเรียนและ สพป.กทม. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

กิจกรรมวันครูปี 2559 สพป.กทม.(4)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กิจกรรมวันครูปี 2559 สพป.กทม.(4)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในงานวันครู ปี 2559 สพป.กทม. ในภาคเช้า พิธีตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ สพป.กทม. ภาคบ่ายกิจกรรมสัมพันธ์การแสดงของและกลุ่มโรงเรียนและ สพป.กทม. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว