การสอนโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถม

ชมภาพข่าว 25-3-56คณิตศาสตร์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. โดยมี นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากความสามารถจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมกระบวนการคิด

ชมภาพข่าว  จาก 20-3-56การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาE

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมกระบวนการคิด ของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มากความสามารถ ดร.นิสัย แก้วแสนไชย ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP ระยะที่ ๒สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ชมภาพข่าว  จาก 19-3-56อบรม e-GP ระยะที่ ๒ข่าว

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ e-GP ระยะที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดการอบรม และให้เกียรติบรรยายพิเศษก่อนการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ในเรื่อง การเข้าใช้ระบบ e-GP, การสร้างโครงการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา, การสอบราคา และฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ ปพ.๑ ที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๓ และ ม.๖

ชมภาพข่าว  จาก ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ปพ.1 โสมาภ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ ปพ.๑ ที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ให้กับสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนโสมาภานุสรณ์ รามคำแหง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สพป.กทม.

ชมภาพข่าว  จาก 18-3-56ปฐมนิเทศครูใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. โดยมี นายกริช กาญจนาภา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน ให้ความรู้แก่ครูบรรจุใหม่ อาทิ นางพรนิภา ลิมปพยอม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. นายสมรักษ์ ถวาย รอง ผอ.สพป.กทม. นายเอกรินทร์ พุทธรังศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ นายชลธี กุลประดิษฐ์ และ นางขวัญใจ ปุระศิริ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ชมภาพข่าว จาก 13-3-56คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิกรร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกให้เหลือจำนวน ๑๔ คน ณ ห้องประชุม สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมี ดร.นงพะงา บุญปักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

สพป.กทม. ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร

ชมภาพข่าว จาก 14-3-56ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.กทม. ศึกษาดูงาน ณ สพป.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สพป.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๑

ชมภาพข่าว  จาก งานลูกเสืออนุบาลวัดนางนอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ เป็นประธาน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

ชมภาพข่าว จาก ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓-มี.ค.๕๖ข่�

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษ และร่วมพบปะผู้บริหาร สพป.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.กทม. ใน