การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ

ชมภาพข่าว / ดาวโหลดภาพ จาก การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทีมากด้วยประสบการณ์ในด้านนี้โดยเฉพาะ คือ อาจารย์ศรีประไพ พรหมมณี ครูเชี่ยวชาญ วิทยาฐานะเชิงประจักษ์ จากโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ มาให้ความรู้แก่ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษในสังก้ดทุกโรงเรียน

โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

ชมภาพข่าว / ดาวโหลดภาพ จาก ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที๒

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. มี นางดาริกา กูลแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒ และเป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อมอบหมายภารกิจงานให้กลุ่มพัฒนาย่อย ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ร่วมพัฒนางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มงานระหว่างสำนักงานเขตฯ กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ

โครงการส่งเสริมศักยภาพและทางก้าวหน้าทางวิชาการของข้าราชการครู

ชมภาพข่าว / ดาวโหลดภาพ จาก โครงการส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการสำหรับข้าราชการครู

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกากรุงเทพมหานคร จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและทางก้าวหน้าทางวิชาการสำหรับข้าราชการครู สพป.กทม. โดยมี นายสมรักษ์ ถวาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ก.ค.ศ. นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ และ คุณเจริญวรรณ หนูนาค ให้ความรู้ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากทุกโรงเรียนในสังกัด

วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ชมภาพข่าว/ดาวโหลดภาพ จาก วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบปีที่ ๕๙ ของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงคราม จากนั้น มีพิธีมอบสนามโดม โดย ส.ส.พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และคณะ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในพิธีดังกล่าวในเวลาต่อมา

 

 

โครงการ “ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย”

ชมภาพข่าว/ดาวโหลดภาพ จาก ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ       “ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ        เสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติไทยให้กับครูผู้สอนและนักเรียนในสังกัด เกิดความรักความเขาใจในความเป็นไทย และสามารถนำความรู้ที่ได้ในการร่วมอบรมครั้งนี้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับความรู้จากวิทยากรคือ จ.ส.อ.สำนวน ไกรแสงศรี และคณะ จากกองพันทหารสารวัตรที่ ๑๑

โครงการ “เสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยกระบวนการคิด” (๒) ๒๓ มิ.ย.๒๕๕๖

ชมภาพข่าว/ดาวโหลดภาพ จาก โครงการ “เสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยกระบวนการคิด(๒)๒๓ มิ.ย.๒๕๕๖

 

โครงการ “เสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยกระบวนการคิด (๑) ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๖

ชมภาพข่าว/ดาวโหลดภาพกิจกรรม จาก โครงการเสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยกระบวนการคิด(๑)22-23-6-56

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยกระบวนการคิด” เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยกระบวนการคิด” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศให้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาเอกชนและต้องการพัฒนาครูเอกชนให้มีความรู้ ตลอดจนทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการคิด ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระอาจารย์ธวัชชัย ธมมทีโป บรรยายธรรมในหัวข้อ การฝึกจิต ตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ และ ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ บรรยายหัวข้อ กรอบความคิด/พัฒนาความสามารถทางการคิด (๖ ด้าน)

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วยโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กทม.

ชมภาพข่าว/ดาวโหลดภาพ จาก รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วยโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กทม.

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม.๑ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และนายนายณัฐกิจ บัวขม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

วันแห่งการบูชาครู

ชม / ดาวโหลดภาพข่าว จาก วันแห่งการบูชาครู

โรงเรียนพญาไท จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ บริเวณเวทีกลางแจ้งสนามฟุตบอลของโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมี นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

ชม / ดาวโหลดภาพข่าว  จาก การประชุมการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามคำรับรองและระบบควบคุมภายใน

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง และตามแผนปฏิบัติราชการและระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรของสำนักงาน รวมจำนวน ๙๐ คน เข้าร่วมการประชุม