วันครู 2561 สพป.กทม. (พิธีการ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู บูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติ วิชาชีพครู สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยกำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมไว้ 3 กิจกรรม คือ คือ 1)พิธีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”และการบรรยายพิเศษเรื่อง “ตามรอย…ศาสตร์พระราชา” โดยพันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์กรมการสื่อสารทหาร 2) พิธีบูชาและระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ มีการทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพระเพลพระสงฆ์ 9 รูป การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้ประกอบฝวิชาชีพครู การคารวะคตรูอาวุโส การมอบของที่ระลึก 3)พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จำนวน 92 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้, รางวัลครูดีในดวงใจ, ครูดีไม่มีอบายมุข, ครูดีศรีประถมกรุงเทพ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันครู จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน ในการนี้ ได้รับความกรุณาจาก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร นายประเสริฐ นิตย์มี นำอ่านโองการอัญเชิญและบูชาครู บูรพาจารย์ และ นายประดิษฐ์ ไทยอุดม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก นำสวดคำฉันท์ ทำนองสรภัญญะ บูชาและระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และ นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ นำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อบูชาและระลึกถึงครู บูรพาจารย์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก โดยมี นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ในการมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นายสมยศ ศิริบรรณ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางแสงระวี วาจาวุทธ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต และนายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว  ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

 

โฆษณา

สพป.กทม.เตรียมการรับนักเรียน

1.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว…ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดกิจกรรมร่วมในในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนพญาไท ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งนำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ และนางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เวลา 8.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ และมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ ตลอดจนเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2498 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการจัดงานในปีนี้ ในส่วนกลางมีการจัดงานและพิธีเปิดงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” มาเป็นแนวทางในการจัดงาน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน คือ 1) เด็กไทยหัวใจคุณธรรม 2) เด็กไทยหัวใจสามัคคี 3) เด็กไทยรู้คิดวิทยาศาสตร์ และ 4) เด็กไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติถือเป็นวันที่ทำให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องหล่อหลอมให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม มีความกตัญญู รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี รู้จักคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความดีมีจริยธรรม ตลอดจนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างตนเองให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 

ดังนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เน้นให้เด็กมีความรู้ทั้งในทางวิชาการและทักษะชีวิต ได้ฝึกฝนการรู้จักคิด มีวิสัยทัศน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ระมัดระวังสิ่งที่สอดแทรกมากับเทคโนโลยีและ Social Media ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมอบความรัก ความอบอุ่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วย

ซึ่งการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เนื่องจากเด็กและเยาวชนในทุกวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของประเทศหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนในตอนนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การพัฒนาศักยภาพคน” เพราะคนคือปัจจัยสำคัญของประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบโอวาทให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนสัมพันธ์” ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความว่า การดำเนินโครงการ “เยาวชนสัมพันธ์” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1 ล้านคน โดยขอความร่วมมือให้ขยายผลและเร่งดำเนินโครงการให้รวดเร็ว เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างกว้างไกลและยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้เด็กมีอาชีพที่ดีและมีรายได้สูงซึ่งทุกอาชีพมีความสำคัญและมีหน้าที่แตกต่างกัน

ขอให้การดำเนินงานของโครงการ “เยาวชนสัมพันธ์” มีการติดตามผลและวัดผลที่ชัดเจน อาทิ เมื่อมาเข้าร่วมโครงการแล้วได้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อน โรงเรียน ชุมชย และสังคมได้อย่างไรบ้าง ตลอดจนขอให้น้อมนำแนวคิดโครงการจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อสังคม เพื่อไม่ให้สิ่งที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติเลือนหายไป และขอฝากความหวังกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำสังคมให้น่าอยู่ ปลอดภัย อบอุ่น นำไปสู่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพต่อไป พร้อมทั้งขอฝากให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ตลอดจนภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยและเอกลักษณ์ของไทยด้วย…ชมกมล หาพันนา ภาพ/ข่าว (ภาพบางส่วนจากเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.โรงเรียนพญาไท)

กาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่ 

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนในสังกัด

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ร่วมงานการจัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) และโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.ครั้งที่ 1/2561

1

นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคให้กับครอบครัวของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนวัดโสมนัสที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัวก่อนเริ่มการประชุมผู้บริหารดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว(ภาพบางส่วนจากเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

 

คีย์ข้อมูลการสอบวิชาการนานาชาติ

1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการบันทึกคะแนนการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการบันทึกคะแนนการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ครั้งนี้ ในการนี้ มี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เยี่ยมและให้กำลังใจคณะบันทักคะแนนฯ ดังกล่าวด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.-ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

สพป.กทม.ตรวจข้อสอบการทดสอบวิชาการนานาชาติ

1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจข้อสอบวิชาการนานาชาติ (วิทย์ – คณิต สาย 1) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจทานความถูกต้อง หมุนเวียนกลุ่มผู้ตรวจ ก่อนการประมวลผลเป็นลำดับต่อไป โดยมี นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำกับ ดูแลความเรียบร้อย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

สพป.กทม.ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปี 2560

1

นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (คณะกรรมการประจำสนามสอบ) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาค คลิ๊กที่นี่

 

ผู้บริหาร สพป.กทม.เยี่ยมสนามสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก

1

นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะเยี่ยม กำกับดูแล ติดตาม การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนพญาไท โรงเรียนสายน้ำทิพย์ และโรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊กที่นี่