การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ณ โรงเรียนพญาไท ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศิจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพญาไทให้การต้อนรับ

ประชุมทีมบริหาร สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมทีมบริหารฯ -ผอ.กลุ่ม สพป.กทม.29-11-56

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมทีมบริหาร รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อรับนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานบริหารจัดการภารกิจของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้บริหาร-ข้าราชการ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมผู้บริหาร-จนท.สพป.กทม.26-11-56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหาร – ข้าราชการในสำนักงานฯ เพื่อรับทราบนโนบายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครคนใหม่ นางอรฤดี พูลศรี พร้อมทั้งแนะนำประวัติพอสังเขป รวมถึงการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกัน และพร้อมต่อยอดความเป็นเลิศในการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม.

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กทม. เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยมี นางสุดารัตน์ พลแพงพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กทม. เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยมี นางสุดารัตน์ พลแพงพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

การประกวดศิลปะเยาวชนเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประกวดศิลปะเยาวชนเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women : UNWOMEN) ได้ดำเนินโครงการ “ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง” โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการสนองพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในโอกาสวันยุติความรุนแรงสตรีสากล จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ “Youth to End Violence Against Women : Paint in the park” ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ สังกัด สพฐ. ในเขตกรุงเทพมหานคร มีโอกาสใช้จินตนาการบนพื้นฐานความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงผ่านกิจกรรมการวาดภาพ โดยนักเรียนที่ชนะเลิศทุกสายชั้นจะได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลอื่น ๆ จาก สพฐ.และ UNWEN ตามผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โล่ประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ระดับชั้น ป.๑ ได้แก่ ด.ญ.ณัณฐพร ดนตรี โรงเรียนโฆสิตสโมสร
ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.อโนชา จรียภาส โรงเรียนโฆสิตสโมสร
ระดับชั้น ป.๓ ได้แก่ ด.ญ.กัลย์สุดา ทองดี โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ระดับชั้น ป.๔ ได้แก่ ด.ญ.จิดาภา เกียรติกีรกุล โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ระดับชั้น ป.๕ ได้แก่ ด.ญ.ปุณยวีร์ แสงวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
ระดับชั้น ป.๖ ได้แก่ ด.ญ.ปิยวดี โพธิ์จิตต์ โรงเรียนวัดด่าน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Roberta Clarke, Regional Director and Representative in Thailand อัญเชิญถ้วยรางวัล และ มอบโล่รางวัลตามลำดับ

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม.21-11-56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การประชุมครั้งนี้เป็นการรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการขออนุญาตเปิดทำการสอนระดับอนุบาล ๓ ขวบ ทั้งนี้ ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.กทม.คนใหม่ ก่อนเริ่มการประชุม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก เปิดการแข่งขันศิบปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โดยมีทั้งสิ้น ๖ กิจกรรม ได้แก่ ๑)กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ๒) กิจกรรมสภานักเรียน ๓) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ๔) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๕) กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ๖) การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพ้นฐานสากล ๕ ประการ โดยมี นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

การคัดเลือกอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.สพป.กทม.แทนตำแหน่งว่าง

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก การคัดเลือกอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.กทม. แทนตำแหน่งว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายประสิทธิ์ สิทธิโชคธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖