เก็บตก นิทรรศการ “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา” (๒)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก เก็บตกนิทรรศการ “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา” (๒)

 

เก็บตก นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา” ต้นไม้ของพ่อ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก เก็บตกหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้า�

 

เทิดพระเกียรติ “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา” ต้นไม้ของพ่อ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก พิธีเปิดหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด�

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ “หนึ่งในน้ำพระหฤทัยด้านการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการและแสดงผลงานของครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งยังเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพรบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาแลพระราชทรัพย์ส่วนพระเองค์เพื่อการศึกษา การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดชั้นอนุบาล ๓ ขวบของ สพป.กทม. โดยมีผู้เข้าร่วม   ประชุมนอกเหนือจากคณะกรรมการเขต ได้แก่ รอง ผอ.สพป.กทม. และผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอเปิดชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

ผอ.สพป.กทม. ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูใหม่

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผอ.สพป.กทม.ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูใหม่

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการรายงานตัวและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร    คุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยผู้มารายงานตัวจำนวน ๖ คน ประกอบด้วย
๑. นางสาวมาริษา  มีสันเทียะ       วิชาเอกภาษาไทย
๒. นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง          วิชาเอกคณิตศาสตร์
๓. นายชัยพล  ยมจันทร์              วิชาเอกพลศึกษา
๔. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์        วิชาเอกสังคมศึกษา
๕. นางสาวสุภาวดี  โพธี               วิชาเอกภาษาไทย
๖. นางสาวอภิรดี  ทองเพ็ง            วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ผอ.สพป.กทม.พบปะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผอ.สพป.กทม.พบปะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย  นางดาริกา กูลแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติพบปะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียนที่มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖   ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สพป.กทม.พัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(เพิ่มเติม)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก สพป.กทม.พัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(เพิ่มเติม)

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ผอ.สพป.กทม.พบปะผู้บริหาร ครู โรงเรียอนุบาลวัดปรินายก

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหาร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ากราบนมัสการพระพิพัฒน์จริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดปรินายก ในโอกาส        ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของโรงเรียน ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำชุมชนและเยี่ยมชมสภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน

ผอ.เขต พบปะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชวินิต

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 30-9-56ผอ.สมยศ พบครู ณ โรงเรียนราชวินิต

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย       นายสมรักษ์ ถวาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติพบปะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนราชวินิต เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียน ที่มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คณะข้าราชการ สพป.กทม. แสดงความยินดีเลขาธิการ กพฐ.คนใหม่

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก  ต้อนรับท่านเลขา กพฐ.คนใหม่ 3-10-56

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ สพป.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.กทม. ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ปลัด ศธ. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน รองปลัด ศธ. นางผานิตย์ มีสุนทร เลขาธิการ กคศ. นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ กพฐ. นายอภิชาติ จีระวุฒิ รองเลขาธิการ กพฐ. นายโรจนะ กฤษเจริญ และ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส ด้วยความยินดียิ่ง