เปิดบ้านพิบูลนิทรรศ ครั้งที่ ๘

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก เปิดบ้านพิบูลนิทรรศ ครั้งที่ ๘

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมนิทรรศการ “เปิดบ้านพิบูลนิทรรศ ๕๗ ครั้งที่ ๘”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน นิทรรศการเชิงบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เขตลาดพร้าว กทม./ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมผู้บริหาร จนท.สพป.กทม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม และการดำเนินงานเตรียมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ข้าราชการในเรื่องวินัยและการรักษาวิจัยของข้าราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นข้าราชการที่ดี…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ประชุมคณะกรรมการตรวจสนามสอบและสังเกตการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมคณะกรรมการตรวจสนามสอบ O-NET

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสัมมนากรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบและสังเกตการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อรองรับการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จะดำเนินการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ทั่วประเทศ เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการสังเกตการสอบ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและเตรียมการดำเนินการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายดำเนินงานได้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของการทดสอบ และเพื่อชี้แจงศูนย์ประสานการสอบ จำนวน ๖ ศูนย์ และสนามสอบ จำนวน ๓๕ สนามสอบ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการการสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสอบ และเกิดผลดีต่อสุขภาพการศึกษา…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กรรมการคุมสอบ)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบO-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กรรมการคุมสอบ)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กรรมการคุมสอบ) เพื่อรองรับการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จะดำเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.๖ (O-NET) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ทั่วประเทศ โดยจัดประชุมรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท ประกอบด้วยครูคุมสอบศูนย์ประสานการสอบที่ ๒, ๓ และ ๕…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.- ข่าว (ภาพข่าวโดย เครือข่าย ปชส. โรงเรียนพญาไท)

ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อรองรับการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จะดำเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.๖ (O-NET) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ทั่วประเทศ สำหรับกรุงเทพมหานครจะมีโรงเรียนเข้าสอบ จำนวน ๔๙ โรงเรียน รวมนักเรียนที่สอบทั้งสิ้น ๕,๐๐๘ คน ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน จำนวน ๓๗ โรง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๘ โรง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน ๔ โรง ผู้เข้าประชอบประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการระดับสนามสอบและศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพฐ.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายสนิท แย้มเกสร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. และคณะ ติดตามและและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.กีฬาสัมพันธ์วันครู ๒๕๕๘ (๒)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.กีฬาสัมพันธ์วันครู ๒๕๕๘ (๒)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดแข่งกีฬาสัมพันธ์วันครู ๒๕๕๘ เมื่อบ่ายวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.กีฬาสัมพันธ์วันครู ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก พป.กทม. กีฬาสัีมพันธ์วันครู ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัด แข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู ๒๕๕๘ เมื่อบ่ายวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กกทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.รำลึกพระคุณครู บูรพาจารย์วันครู ๒๕๕๘ (รับเกียรติบัตร)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.รำลึกพระคุณครู บูรพาจารย์ วันครู ๒๕๕๘ (รับเกียรติบัตร)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพ

สพป.กทม. รำลึกพระคุณครู บูรพาจารย์ วันครู ๒๕๕๘ (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.รำลึกพระคุณครู บูรพาจารย์ วันครู ๒๕๕๘ (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพโดย สุริยา ทรัพย์เฮง เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.