สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สพป.กทม.เกมส์ ครั้งที่ 5

file 9067094731 ประชุมคณะกรรมการ สพป.กทม.เกมส์ ครั้งที่ 5

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “สพป.กทม.เกมส์” ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น 3 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการดำเนินการจัดการแข่งขัน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. อบรมปฏิบัติการ “การใช้รูปแบบการจัดการความรู้”

file 9067094731สพป.กทม. อบรมปฏิบัติการ การใช้รูปแบบการจัดการความรู้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมปฏิบัติการ “การใช้รูปแบบการจัดการความรู้” ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมโรงเรียน การนำเสนอผลงาน บทความ ผ่านสื่อออนไลน์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้กับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และกลุ่มสาระอื่น ๆ ที่สนใจ โรงเรียนละ 3 คน วิทยากรให้ความรู้คือ นายวิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และคณะ ให้ความรู้ตลอดการอบรม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพโดยเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.

สพป.กทม.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

file 9067094731 สพป.กทม. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งเพื่อทราบและทำความเข้าใจในเรื่อง การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และ 11 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษา และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 ในการนี้ มีพิธีมอบโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 การมอบเกียรติบัตรแด่วิทยากรในโครงการ “พัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ” และการบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

พิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดหนัง

file 9067094731  พิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดหนัง

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดหนัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหนัง พร้อมทั้งมีพิธีเจิมป้ายฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ และโรงเรียนวัดหนัง

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ สพป.กทม.

file 9067094731ประชุมผู้บริหารข้าราชการ สพป.กทม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ เพื่อรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาในรอบเดือน และซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการลงประชามติ และแนะนำข้าราชการใหม่ จำนวน 6 คน ซึ่งได้รับการบรรจุที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น 3 สพป.กทม. โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ข่าว/ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.

ราชวินิตประถมบางแคจัดกิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน”

file 9067094731 กิจกรรมค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน

ศูนย์เครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุนชาวไทยที่ไปศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “รื่นรมย์วิถีจีน” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 จัดการประกวดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาจีน (ร้องเพลง การพูดกวีนิพนธ์และการพูดสุนทรพจน์) โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ อาจารย์อุทัยวรรณ เฉลิมชัย ที่ปรึกษาศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานเปิดงาน และมี รศ.เวิน เซี่ยงยวี่ ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

สพป.กทม.อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”(2)

file 9067094731 สพป.กทม. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” (2)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด และให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านในรูปแบบบูรณาการสู่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรอื่นที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมรักการอ่านของโรงเรียน จำนวน 74 คน วิทยากรให้ความรู้จาก อาจารย์สายพิณ นาประจุล และคณะ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.

สพป.กทม.อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”(1)

file 9067094731อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” (1)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด และให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านในรูปแบบบูรณาการสู่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรอื่นที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมรักการอ่านของโรงเรียน จำนวน 74 คน วิทยากรให้ความรู้จาก อาจารย์สายพิณ นาประจุล และคณะ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.

สพป.กทม. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูฯ(7)รับเกียรติบัตร

file 9067094731สพป.กทม. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูฯ(6) รับเกียรติบัตร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นำคณะผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 100 คน หลังเสร็จสิ้นการอบรมฯ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม พร้อมอภิปราย ซักถาม พิธีขอขมาครูอาจารย์ พิธีสมาทานศีล ๕ และมีพิธีมอบเกียรติบัตร โดยพระเดชพระคุณ พระราชพรหมาพร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติและปัจฉิมโอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูฯ(6)วัดเทพศิรินทราวาสฯ

 file 9067094731 สพป.กทม. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูฯ (6) วัดเทพศิรินทราวาสฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 100 คน ศึกษาแหล่งธรรมะ ฟังบรรยายธรรม “ศาสนาและการสอนคนให้เป็นคนดี” โดย     พระมหาปรีชา วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร ชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาวัดเทพศิรินทราวาส และในภาคค่ำรับฟังบรรยายธรรม “ศาสนาและการสอนคนให้เป็นคนดี” โดยพระมหาวีรพล วีรญาโณ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว