สพป.กทม. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา(2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  การอบรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีICT(2)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กทม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม. โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบได้รับความรู้ในเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน การใช้บทเรียนออนไลน์กับการพัฒนานวัตกรรม ระบบการนิเทศทางไกลและการปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับ Google Applications for Education โดยวิทยากร นายวิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ ประกอบด้วย นายอรุณเปียซื่อ นายเรวัฒ โสดาพรหม และนายนิวัติ บุญมานันท์…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา(1)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก อบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT(1)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กทม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม. โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบได้รับความรู้ในเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน การใช้บทเรียนออนไลน์กับการพัฒนานวัตกรรม ระบบการนิเทศทางไกลและการปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับ Google Applications for Education โดยวิทยากร นายวิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ ประกอบด้วย นายอรุณเปียซื่อ นายเรวัฒ โสดาพรหม และนายนิวัติ บุญมานันท์…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

การประชุมเตรียมการซ้อมดนตรีไทย นาฏศิลป์ ตามโครงการ “มหกรรมดนตรีไทย ประถมกรุงเทพ”

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  การประชุมเตรียมการซ้อมดนตรีไทย นาฏศิลป์ ตามโครงการ “มหกรรมดนตรีไทย ประถมกรุงเทพ”

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กทม. จัดประชุมเตรียมการซ้อมดนตรีไทย นาฏศิลป์ ตามโครงการ “มหกรรมดนตรีไทย ประถมกรุงเทพ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูนาฏศิลป์ และดนตรีไทยในสังกัด สพป.กทม. โดยมี นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รอง ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานการประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 และ สพป.กทม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาและกรรมการเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน หลักสูตร 5 วันตามวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤต ปฏิบัติตน ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  เป็นต้นแบบในการประพฤติตนด้านศีลธรรม คุณธรรมและเผยแพร่สู่นักเรียนและชุมชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ลด ละ เลิกอบายมุขและปฏิบัติตนเป็นคนดี ร่วมทั้งการรักษาคนดี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันวิชาขบูชา ประจำปี 2558…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ประจำเดือนพฤษภาคม 2558  โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 เส้นทางการพัฒนาประถมกรุงเทพดีที่สุด (Milestones to Simply The Best) โดยใช้ห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing Room) ปีการศึกษา 2558  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของ สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สพป.กทม. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.กทม. ร่วมงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย”

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.ร่วมงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย”

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. และ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. ร่วมงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการ การจัดงานแสดงผลงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโซนแสดงผลงานของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนจำลองการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วย ICT การจัดงานจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ ภาพจากเครือข่าย ปชส.สพม.1 และครูนาวิน ทองสะอาด โรงเรียนราชวินิต

สพป.กทม.ประชุมสภากาแฟ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม.ประชุมสภากาแฟ

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ประธานการประชุมสภากาแฟ สพป.กทม. เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมดำเนินการในเรื่องการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน และการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing Room) พร้อมทั้งการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV DLIT และการนิเทศโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น 3 สพป.กทม. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. ประจำเดือน พ.ค.2558

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงานและกำหนดการตรวจเยี่ยมและนิเทศสถานศึกษาในสังกัด สพป.กทม. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดเส้นทางการพัฒนาในแต่ละสถานศึกษา ให้ดำเนินการพัฒนาโดยใช้ Milestone to Simply The Best โดยใช้ห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing Room) เน้นให้ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสำคัญ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานการประชุมในการวางแผนพัฒนาตามนโยบาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. อบรมทางไกล “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” (2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม. อบรมทางไกล “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” (2)

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้ารับการอบรมทางไกล ตามโครงการ “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ครู ป.1 ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหาร สพป.กทม. จำนวนทั้งสิ้น 120 คน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. อบรมทางไกล “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” (1)

จาก 23-5-58 สพป.กทม. อบรมทางไกล “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” (1)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 09.00 น. นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. พบและมอบนโยบายผู้เข้ารับการอบรมทางไกล ก่อนเริ่มการบรมตามโครงการ “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ครู ป.1 ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหาร สพป.กทม. จำนวนทั้งสิ้น 120 คน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว