ผอ.สพป.กทม. และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมสัมมนา “การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต”

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.ร่วมสัมมนาปฏิรูปการศึกษา

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมสัมมนา “การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี – รังสิต กทม. โดยมี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และในช่วงบ่าย พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา…สร้างอนาคตประเทศไทย”…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพฐ.

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนวัดพลับพลาชัย

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.อักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ ศน.สพป.กทม.ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์) ชั้น ป.6 (ครูวาสนา น้อยอุทัย) วิชานาฏศิลป์ ชั้น ป. 5 (ครูอนัญญา ห่อเกียรติ) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing  ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best บ่ายวันที่ 25 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดี ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงรียนวัดชัยชนะสงครา (วัดตึก)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 (ครูมยุรา ชั้นเสมา) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 (ครูโครงการ อ่อนจันทร์)โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing  ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นางดารณี คุณอนันต์  ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.กทม. นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.อักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ ศน.สพป.กทม.ร่วมสังเกตการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 (ครูฐิมารัตน์ กวยทอง) วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป. 6 (ครูปฐมพร พิมพ์สอ)โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing  ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best บ่ายวันที่ 24 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นายรักไทย ธนวุฒิกุล  ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการสอนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ฯ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.กทม. น.ส.อักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ ศน.สพป.กทม. ร่วมสังเกตการสอน ของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.3 (ครูธัญวลักษณ์ กวางไพรศรี) วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 (ครูเอมอร รัตนมหาวงศ์)โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัม์ ตามนโยบายของ สพป.กทม.โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing  ตามเส้นทาง Milestone to Simply The Best เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นางวราภรณ์ ภาตั้งใจจริง ผอ.ร.ร. คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการสอนพร้อมทั้งรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก อายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก อายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร (มุฑิตาจิต)

สถาบันราชานุกูลร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการพัฒนาระดบบดูแลเด็ก อายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การค้นหาและดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงจากโรค บกพร่องทางการเรียนสมาธิสั้น” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ ภูรัญญารีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส. สพป.กทม.ภาพข่าว

โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก อายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก อายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

สถาบันราชานุกูลร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการพัฒนาระดบบดูแลเด็ก อายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การค้นหาและดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงจากโรค บกพร่องทางการเรียนสมาธิสั้น” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ ภูรัญญารีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส. สพป.กทม.ภาพข่าว

อบรมวิทยากร(แกนนำ)การป้องกันการทุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลางและตะวันออก(3)

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก อบรมวิทยากร(แกนนำ)การป้องกันการทุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ภาคกลางและภาคตะวันออก(3)

สพป.กทม. ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นหน่วยจัดอบรมวิทยการป้องกันการทุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย รองผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิติกร และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตจากเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวนทั้งสิ้น 180 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งสามารถเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ผู้บริหาร คณาจารย์และบคลากรในสังกัด โดยได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

อบรมวิทยากร(แกนนำ)การป้องกันการทุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ภาคกลางและภาคตะวันออก(2)

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก อบรมวิทยากร(แกนนำ)การป้องกันการทุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ภาคกลางและภาคตะวันออก (2)

สพป.กทม. ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นหน่วยจัดอบรมวิทยการป้องกันการทุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย รองผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิติกร และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตจากเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวนทั้งสิ้น 180 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งสามารถเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ผู้บริหาร คณาจารย์และบคลากรในสังกัด โดยได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

อบรมวิทยากร(แกนนำ)การป้องกันการทุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ภาคกลางและภาคตะวันออก

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  อบรมวิทยากรแกนนำโรงเรียนสุจริตภาคกลางและตะวันออก

สพป.กทม. ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นหน่วยจัดอบรมวิทยการป้องกันการทุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย รองผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิติกร และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตจากเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวนทั้งสิ้น 180 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งสามารถเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ผู้บริหาร คณาจารย์และบคลากรในสังกัด โดยได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว