พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแดร์โรงเรียนพญาไท

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแดร์

โรงเรียนพญาไท ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรตามโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” หรือโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โดยมี พันตำรวจเอก ชณาวิน พวงเพชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว และ นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.จัดประชุมผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของ สพป.กทม.

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก พป.กทม.จัดประชุมผู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยมีศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าว ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ/ลูกจ้าง

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3สพป.กทม. โดยมีข้าราชการที่แจ้งเพื่อทราบในส่วนงานของกลุ่มต่าง ๆ ที่ดำเนินการมาแล้วและต้องดำเนินการ รวมทั้งเรื่องการบริการที่ดีของ สพป.กทม. การพัฒนาองค์กร แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 สพป.กทม. และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.57 – 31 มี.ค.58) …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.กทม.ประชุมคณะทำงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมคณะทำงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/นิกร ยะวงศ์ ภาพ

สพป.กทม.ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2558

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาในประเด็นการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  การขออนุญาตขยายห้องเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และร่างระเบียบ สพป.กทม.ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. …. โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม และ นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการการประชุม

ชมกมล หาพันนา ข่าว นิกร ยะวงศ์ ภาพ

ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์/วิธีการในการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ข่าว/ นิกร ยะวงศ์ ภาพ

ผอ.สพป.กทม.ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศและรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ(2)

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2558 และรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการหารือข้อราชการโดยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านได้มีความเข้าใจในนโยบายและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถนำไปสื่อสารให้การดำเนินการในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนผ่านนโยบายต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.กทม.ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2558

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม. ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2558

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปริ้นท์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.กทม.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เมื่อเวลา 10.00 – 11.00 น. ซึ่งในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ประชุมหัวหน้าสาระปฐมวัย

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมหัวหน้าปฐมวัย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมหัวหน้าปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๕๗ และการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์ปฐมวัยเครือข่าย เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว